Mac Studio M2, M1 series có thể xuất bao nhiêu màn hình cùng lúc?

Mac Studio M2, M1 series có thể xuất bao nhiêu màn hình cùng lúc?

Mac Studio là một trong những máy Mac cao cấp và sở hữu con chip mạnh nhất hiện tại của Apple. Vậy Mac Studio có thể kết nối xuất bao nhiêu màn hình cùng lúc? Tùy thuộc vào kiểu máy Mac Studio cũng như độ phân giải và tốc độ làm mới của từng màn hình mà Mac Studio có thể xuất ra số lượng màn hình ngoài cùng lúc khác nhau.

Dưới đây là số lượng màn hình cũng như độ phân giải mà các dòng Mac Studio hỗ trợ kết nối (theo công bố của Apple).

Mac Studio chip M2 series

Mac Studio M2 Max

Mac Studio M2 Max có thể xuất tối đa 5 màn hình ngoài cùng lúc.

Các kiểu máy Mac Studio (2023) dùng chip M2 Max hỗ trợ đồng thời lên tới năm màn hình ngoài, dựa trên độ phân giải (lên tới 8K) và tốc độ làm mới (lên tới 240 Hz) của mỗi màn hình ngoài. Bạn có thể kết nối màn hình với các cổng Thunderbolt 4 và cổng HDMI ở mặt sau máy tính.

Lưu ý: Hai cổng USB-C ở mặt trước của Mac Studio (2023) dùng chip M2 Max không hỗ trợ kết nối màn hình ngoài.

Hỗ trợ xuất 1 màn hình ngoài

Hỗ trợ một màn hình có bất kỳ cấu hình nào sau đây:

 • Một màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 144 Hz) bằng cổng Thunderbolt.
 • Một màn hình có độ phân giải tối đa 8K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 240 Hz) bằng cổng HDMI.

Hỗ trợ xuất 2 màn hình ngoài

Hỗ trợ hai màn hình có bất kỳ cấu hình nào sau đây:

 • Hai màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 144 Hz) bằng cổng Thunderbolt.
 • Một màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 144 Hz) bằng cổng Thunderbolt và một màn hình có độ phân giải tối đa 8K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 240 Hz) bằng cổng HDMI.

Hỗ trợ xuất 3 màn hình ngoài

Hỗ trợ ba màn hình bên ngoài thuộc bất kỳ cấu hình nào sau đây:

 • Ba màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 144 Hz) bằng cổng Thunderbolt.
 • Hai màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 144 Hz) bằng cổng Thunderbolt và một màn hình có độ phân giải tối đa 8K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 240 Hz) bằng cổng HDMI.

Hỗ trợ xuất 4 màn hình ngoài

 • Bốn màn hình tối đa 6K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 144 Hz) bằng cổng Thunderbolt.
 • Hoặc ba màn hình độ phân giải lên tới 6K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 144 Hz) bằng cổng Thunderbolt và 1 màn hình độ phân giải lên tới 4K 144 Hz bằng cổng HDMI.

Hỗ trợ xuất 5 màn hình ngoài

Bốn màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 144 Hz) bằng cổng Thunderbolt và một màn hình có độ phân giải tối đa 4K ở 144 Hz bằng cổng HDMI.

Mac Studio M2, M1 series có thể xuất bao nhiêu màn hình cùng lúc?

Mac Studio M2 Ultra

Mac Studio M2 Ultra Hỗ trợ tối đa 8 màn hình ngoài cùng lúc.

Các kiểu máy Mac Studio (2023) dùng chip M2 Ultra hỗ trợ đồng thời xuất tối đa 8 màn hình ngoài, dựa trên độ phân giải (tối đa 8K) và tốc độ làm mới (tối đa 240 Hz) của mỗi màn hình ngoài. Bạn có thể kết nối màn hình với các cổng Thunderbolt 4 và cổng HDMI ở mặt trước và mặt sau máy tính.

Mac Studio (2023) dùng chip M2 Ultra có hai nhóm cổng, mỗi nhóm hỗ trợ tối đa bốn màn hình. Một màn hình có độ phân giải 8K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 240 Hz) được kết nối bằng cổng HDMI sẽ sử dụng băng thông của hai màn hình trong nhóm cổng đó.

Nhóm cổng 1: Hai cổng Thunderbolt ở mặt trước và cổng HDMI ở mặt sau.

Nhóm cổng 2: Bốn cổng Thunderbolt ở mặt sau.

Hỗ trợ xuất 1 màn hình ngoài

Hỗ trợ một màn hình bên ngoài thuộc bất kỳ cấu hình nào sau đây:

 • Một màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 144 Hz) bằng cổng Thunderbolt.
 • Một màn hình có độ phân giải tối đa 8K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 240 Hz) bằng cổng HDMI.

Hỗ trợ xuất 2 màn hình ngoài

Hỗ trợ hai màn hình bên ngoài thuộc bất kỳ cấu hình nào sau đây:

 • Hai màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 144 Hz) bằng cổng Thunderbolt.
 • Một màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 144 Hz) bằng cổng Thunderbolt và một màn hình có độ phân giải tối đa 8K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 240 Hz) bằng cổng HDMI.

Hỗ trợ xuất 3 màn hình ngoài

Hỗ trợ ba màn hình bên ngoài thuộc bất kỳ cấu hình nào sau đây:

 • Ba màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 144 Hz) bằng cổng Thunderbolt.
 • Hai màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 144 Hz) bằng cổng Thunderbolt và một màn hình có độ phân giải tối đa 8K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 240 Hz) bằng cổng HDMI.

Hỗ trợ xuất 4 màn hình ngoài

Hỗ trợ bốn màn hình ngoài có bất kỳ cấu hình nào sau đây:

 • Bốn màn hình tối đa 6K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 144 Hz) bằng cổng Thunderbolt.
 • Ba màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 144 Hz) được kết nối với các cổng Thunderbolt ở mặt sau và một màn hình có độ phân giải tối đa 8K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 240 Hz) bằng cổng HDMI.

Hỗ trợ xuất 5 màn hình ngoài

Hỗ trợ năm màn hình ngoài có bất kỳ cấu hình nào sau đây:

 • Năm màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 144 Hz) bằng cổng Thunderbolt.
 • Bốn màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 144 Hz) được kết nối với các cổng Thunderbolt ở mặt sau và một màn hình có độ phân giải tối đa 8K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 240 Hz) bằng cổng HDMI.
 • Hai màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 144 Hz) được kết nối với các cổng Thunderbolt ở mặt trước, hai màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 144 Hz) được kết nối với các cổng Thunderbolt ở mặt sau và một màn hình có độ phân giải tối đa 8K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 240 Hz) bằng cổng HDMI.

Hỗ trợ xuất 6 màn hình ngoài

Hỗ trợ sáu màn hình ngoài có bất kỳ cấu hình nào sau đây:

 • Sáu màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 144 Hz) bằng cổng Thunderbolt.
 • Năm màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 144 Hz) bằng cổng Thunderbolt và một màn hình có độ phân giải tối đa 4K ở 144 Hz bằng cổng HDMI.

Hỗ trợ xuất 8 màn hình ngoài

Hỗ trợ tám màn hình ngoài có cấu hình như sau:

Bốn màn hình có độ phân giải tối đa 4K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 144 Hz) được kết nối với các cổng Thunderbolt ở mặt sau, ba màn hình có độ phân giải tối đa 4K ở 60 Hz (hoặc 4K ở 144 Hz) được kết nối với các cổng Thunderbolt ở mặt trước (trong đó có một màn hình được kết nối bằng cổng dây nối chuỗi) và một màn hình có độ phân giải tối đa 4K ở 144 Hz bằng cổng HDMI.

Mac Studio M2, M1 series có thể xuất bao nhiêu màn hình cùng lúc?

Mac Studio chip M1 series

Mac Studio M1 Max

Mac Studio M1 Max hỗ trợ xuất tối đa 5 màn hình ngoài cùng lúc.

Hỗ trợ xuất 1 màn hình ngoài

Hỗ trợ một màn hình có bất kỳ cấu hình nào sau đây:

 • Một màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz bằng cổng Thunderbolt.
 • Một màn hình có độ phân giải tối đa 4K ở 60 Hz bằng cổng HDMI.

Hỗ trợ xuất 2 màn hình ngoài

Hỗ trợ hai màn hình có bất kỳ cấu hình nào sau đây:

 • Hai màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz bằng cổng Thunderbolt.
 • Một màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz bằng cổng Thunderbolt và một màn hình có độ phân giải tối đa 4K ở 60 Hz bằng cổng HDMI.

Hỗ trợ xuất 3 màn hình ngoài

Hỗ trợ ba màn hình bên ngoài thuộc bất kỳ cấu hình nào sau đây:

 • Ba màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz bằng cổng Thunderbolt.
 • Hai màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz bằng cổng Thunderbolt và một màn hình có độ phân giải tối đa 4K ở 60 Hz bằng cổng HDMI.

Hỗ trợ xuất 4 màn hình ngoài

Hỗ trợ bốn màn hình bên ngoài thuộc bất kỳ cấu hình nào sau đây:

 • Bốn màn hình tối đa 6K ở 60 Hz bằng cổng Thunderbolt.
 • Hoặc ba màn hình độ phân giải lên tới 6K ở 60 Hz bằng cổng Thunderbolt và 1 màn hình độ phân giải lên tới 4K 60 Hz bằng cổng HDMI.

Hỗ trợ xuất 5 màn hình ngoài

Hỗ trợ năm màn hình bên ngoài thuộc bất kỳ cấu hình nào sau đây:

Bốn màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz bằng cổng và một màn hình có độ phân giải tối đa 4K ở 60 Hz bằng cổng HDMI.

Mac Studio M1 Ultra

Mac Studio M1 Ultra Hỗ trợ tối đa 5 màn hình ngoài cùng lúc.

Hỗ trợ xuất 1 màn hình ngoài

Hỗ trợ một màn hình có bất kỳ cấu hình nào sau đây:

 • Một màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz bằng cổng Thunderbolt.
 • Một màn hình có độ phân giải tối đa 4K ở 60 Hz bằng cổng HDMI.

Hỗ trợ xuất 2 màn hình ngoài

Hỗ trợ hai màn hình có bất kỳ cấu hình nào sau đây:

 • Hai màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz bằng cổng Thunderbolt.
 • Một màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz bằng cổng Thunderbolt và một màn hình có độ phân giải tối đa 4K ở 60 Hz bằng cổng HDMI.

Hỗ trợ xuất 3 màn hình ngoài

Hỗ trợ ba màn hình bên ngoài thuộc bất kỳ cấu hình nào sau đây:

 • Ba màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz bằng cổng Thunderbolt.
 • Hai màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz bằng cổng Thunderbolt và một màn hình có độ phân giải tối đa 4K ở 60 Hz bằng cổng HDMI.

Hỗ trợ xuất 4 màn hình ngoài

Hỗ trợ bốn màn hình bên ngoài thuộc bất kỳ cấu hình nào sau đây:

 • Bốn màn hình tối đa 6K ở 60 Hz bằng cổng Thunderbolt.
 • Hoặc ba màn hình độ phân giải lên tới 6K ở 60 Hz bằng cổng Thunderbolt và 1 màn hình độ phân giải lên tới 4K 60 Hz bằng cổng HDMI.

Hỗ trợ xuất 5 màn hình ngoài

Hỗ trợ năm màn hình bên ngoài thuộc bất kỳ cấu hình nào sau đây:

Bốn màn hình có độ phân giải tối đa 6K ở 60 Hz bằng cổng và một màn hình có độ phân giải tối đa 4K ở 60 Hz bằng cổng HDMI.

Nguồn: Apple

Giá bán Mac Studio chính hãng Việt Nam

Mac Studio chính hãng Việt Nam bán tại Vender có giá từ 37,99 triệu đồng. Xem chi tiết tại đây! Mac Studio M2 Max, M2 Ultra, M1 Max và M1 Ultra hiện có sẵn tại Vender giao hàng ngay. Bảo hành chính hãng 12 tháng tại các TTBH toàn quốc.

Chi tiết liên hệ và đặt hàng:

☎️Điện thoại: 02822 006 007

🏆Chat Zalo: https://zalo.me/3580170500894915761

🏆Chat Facebook: https://m.me/vender.vn

🏘Địa chỉ Showroom: 379 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh📍Xem bản đồ

 

 

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận

Về đầu trang
Thu gọn